Paloma Living Banana Palms Cushion

Paloma Living Banana Palms Cushion


50cm x 50cm

100% Cotton. Printed. Knife Edge.